والیبال ایران(FIVB)

قدر والیبال را والیبالیست داند

ادرس سایت                :                     volleyball-iri.ir

نوشته شده در دوشنبه شانزدهم تیر 1393ساعت 0:28 توسط محمدحسین|

نوشته شده در چهارشنبه ششم فروردین 1393ساعت 15:54 توسط محمدحسین|

سلام.یه مدت نبودم به بزرگی خودتون ببخشید...

نوشته شده در پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393ساعت 19:47 توسط محمدحسین|

گزارش تصویری از دیدار وزارت دفاع - نوین کشاورز 
هفته سوم دور رفت رقابت های لیگ برتر والیبال مردان باشگاه های ایران
وزارت دفاع 3 - نوین کشاورز 2
چهارشنبه 28 آبانماه 1393
تهران - خانه والیبال
عکاس: مهدی بلوریانسرویس عکس:

لیگ برتر هفته سوم وزارت دفاع - نوین کشاورز عکس1 1 لیگ برتر هفته سوم وزارت دفاع - نوین کشاورز عکس1 2
لیگ برتر هفته سوم وزارت دفاع - نوین کشاورز عکس1 3 لیگ برتر هفته سوم وزارت دفاع - نوین کشاورز عکس1 4
لیگ برتر هفته سوم وزارت دفاع - نوین کشاورز عکس1 5 لیگ برتر هفته سوم وزارت دفاع - نوین کشاورز عکس1 6
لیگ برتر هفته سوم وزارت دفاع - نوین کشاورز عکس1 7 لیگ برتر هفته سوم وزارت دفاع - نوین کشاورز عکس1 8
لیگ برتر هفته سوم وزارت دفاع - نوین کشاورز عکس1 9 لیگ برتر هفته سوم وزارت دفاع - نوین کشاورز عکس1 10
لیگ برتر هفته سوم وزارت دفاع - نوین کشاورز عکس1 11 لیگ برتر هفته سوم وزارت دفاع - نوین کشاورز عکس1 12
لیگ برتر هفته سوم وزارت دفاع - نوین کشاورز عکس1 13 لیگ برتر هفته سوم وزارت دفاع - نوین کشاورز عکس1 14
لیگ برتر هفته سوم وزارت دفاع - نوین کشاورز عکس1 15 لیگ برتر هفته سوم وزارت دفاع - نوین کشاورز عکس1 16
لیگ برتر هفته سوم وزارت دفاع - نوین کشاورز عکس1 17 لیگ برتر هفته سوم وزارت دفاع - نوین کشاورز عکس1 18
نوشته شده در پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393ساعت 19:45 توسط محمدحسین|

گزارش تصویری از دیدار وزارت دفاع - نوین کشاورز 
هفته سوم دور رفت رقابت های لیگ برتر والیبال مردان باشگاه های ایران
وزارت دفاع 3 - نوین کشاورز 2
چهارشنبه 28 آبانماه 1393
تهران - خانه والیبال
عکاس: مهدی بلوریانسرویس عکس:

لیگ برتر هفته سوم وزارت دفاع - نوین کشاورز عکس1 1 لیگ برتر هفته سوم وزارت دفاع - نوین کشاورز عکس1 2
لیگ برتر هفته سوم وزارت دفاع - نوین کشاورز عکس1 3 لیگ برتر هفته سوم وزارت دفاع - نوین کشاورز عکس1 4
لیگ برتر هفته سوم وزارت دفاع - نوین کشاورز عکس1 5 لیگ برتر هفته سوم وزارت دفاع - نوین کشاورز عکس1 6
لیگ برتر هفته سوم وزارت دفاع - نوین کشاورز عکس1 7 لیگ برتر هفته سوم وزارت دفاع - نوین کشاورز عکس1 8
لیگ برتر هفته سوم وزارت دفاع - نوین کشاورز عکس1 9 لیگ برتر هفته سوم وزارت دفاع - نوین کشاورز عکس1 10
لیگ برتر هفته سوم وزارت دفاع - نوین کشاورز عکس1 11 لیگ برتر هفته سوم وزارت دفاع - نوین کشاورز عکس1 12
لیگ برتر هفته سوم وزارت دفاع - نوین کشاورز عکس1 13 لیگ برتر هفته سوم وزارت دفاع - نوین کشاورز عکس1 14
لیگ برتر هفته سوم وزارت دفاع - نوین کشاورز عکس1 15 لیگ برتر هفته سوم وزارت دفاع - نوین کشاورز عکس1 16
لیگ برتر هفته سوم وزارت دفاع - نوین کشاورز عکس1 17 لیگ برتر هفته سوم وزارت دفاع - نوین کشاورز عکس1 18
نوشته شده در پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393ساعت 19:45 توسط محمدحسین|

گزارش تصویری از دیدار ارتعاشات صنعتی ایران - شهرداری تبریز 
هفته سوم دور رفت رقابت های لیگ برتر والیبال مردان باشگاه های ایران
ارتعاشات صنعتی 1 - شهرداری تبریز 3
چهارشنبه 28 آبانماه 1393
تهران - خانه والیبال
عکاس: مهدی بلوریانسرویس عکس:

لیگ برتر هفته سوم ارتعاشات صنعتی - شهرداری تبریز عکس1 1 لیگ برتر هفته سوم ارتعاشات صنعتی - شهرداری تبریز عکس1 2
لیگ برتر هفته سوم ارتعاشات صنعتی - شهرداری تبریز عکس1 3 لیگ برتر هفته سوم ارتعاشات صنعتی - شهرداری تبریز عکس1 4
لیگ برتر هفته سوم ارتعاشات صنعتی - شهرداری تبریز عکس1 5 لیگ برتر هفته سوم ارتعاشات صنعتی - شهرداری تبریز عکس1 6
لیگ برتر هفته سوم ارتعاشات صنعتی - شهرداری تبریز عکس1 7 لیگ برتر هفته سوم ارتعاشات صنعتی - شهرداری تبریز عکس1 8
لیگ برتر هفته سوم ارتعاشات صنعتی - شهرداری تبریز عکس1 9 لیگ برتر هفته سوم ارتعاشات صنعتی - شهرداری تبریز عکس1 10
لیگ برتر هفته سوم ارتعاشات صنعتی - شهرداری تبریز عکس1 11 لیگ برتر هفته سوم ارتعاشات صنعتی - شهرداری تبریز عکس1 12
لیگ برتر هفته سوم ارتعاشات صنعتی - شهرداری تبریز عکس1 13 لیگ برتر هفته سوم ارتعاشات صنعتی - شهرداری تبریز عکس1 14
لیگ برتر هفته سوم ارتعاشات صنعتی - شهرداری تبریز عکس1 15 لیگ برتر هفته سوم ارتعاشات صنعتی - شهرداری تبریز عکس1 16
لیگ برتر هفته سوم ارتعاشات صنعتی - شهرداری تبریز عکس1 17 لیگ برتر هفته سوم ارتعاشات صنعتی - شهرداری تبریز عکس1 18
 

 


 
نوشته شده در پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393ساعت 19:44 توسط محمدحسین|

گزارش تصویری از دیدار موسسه مالی و اعتباری میزان - پیکان تهران (شماره دو)
هفته سوم دور رفت رقابت های لیگ برتر والیبال مردان باشگاه های ایران
میزان 2 - پیکان 3
چهارشنبه 28 آبانماه 1393
مشهد - سالن مهران
عکاس: محسن بخشنده
سرویس عکس:

لیگ برتر هفته سوم میزان - پیکان عکس2 1 لیگ برتر هفته سوم میزان - پیکان عکس2 2
لیگ برتر هفته سوم میزان - پیکان عکس2 3 لیگ برتر هفته سوم میزان - پیکان عکس2 4
لیگ برتر هفته سوم میزان - پیکان عکس2 5 لیگ برتر هفته سوم میزان - پیکان عکس2 6
لیگ برتر هفته سوم میزان - پیکان عکس2 7 لیگ برتر هفته سوم میزان - پیکان عکس2 8
لیگ برتر هفته سوم میزان - پیکان عکس2 9 لیگ برتر هفته سوم میزان - پیکان عکس2 10
لیگ برتر هفته سوم میزان - پیکان عکس2 11 لیگ برتر هفته سوم میزان - پیکان عکس2 12
لیگ برتر هفته سوم میزان - پیکان عکس2 13 لیگ برتر هفته سوم میزان - پیکان عکس2 14
لیگ برتر هفته سوم میزان - پیکان عکس2 15 لیگ برتر هفته سوم میزان - پیکان عکس2 16
لیگ برتر هفته سوم میزان - پیکان عکس2 17 لیگ برتر هفته سوم میزان - پیکان عکس2 18
لیگ برتر هفته سوم میزان - پیکان عکس2 19 لیگ برتر هفته سوم میزان - پیکان عکس2 20
 

 


 
نوشته شده در پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393ساعت 19:43 توسط محمدحسین|

 

گزارش تصویری از دیدار موسسه مالی و اعتباری میزان - پیکان تهران (شماره یک)
هفته سوم دور رفت رقابت های لیگ برتر والیبال مردان باشگاه های ایران
میزان 2 - پیکان 3
چهارشنبه 28 آبانماه 1393
مشهد - سالن مهران
عکاس: محسن بخشندهسرویس عکس:

لیگ برتر هفته سوم میزان - پیکان عکس1 1 لیگ برتر هفته سوم میزان - پیکان عکس1 2
لیگ برتر هفته سوم میزان - پیکان عکس1 3 لیگ برتر هفته سوم میزان - پیکان عکس1 4
لیگ برتر هفته سوم میزان - پیکان عکس1 5 لیگ برتر هفته سوم میزان - پیکان عکس1 6
لیگ برتر هفته سوم میزان - پیکان عکس1 7 لیگ برتر هفته سوم میزان - پیکان عکس1 8
لیگ برتر هفته سوم میزان - پیکان عکس1 9 لیگ برتر هفته سوم میزان - پیکان عکس1 10
لیگ برتر هفته سوم میزان - پیکان عکس1 11 لیگ برتر هفته سوم میزان - پیکان عکس1 12
لیگ برتر هفته سوم میزان - پیکان عکس1 13 لیگ برتر هفته سوم میزان - پیکان عکس1 14
لیگ برتر هفته سوم میزان - پیکان عکس1 15 لیگ برتر هفته سوم میزان - پیکان عکس1 16
لیگ برتر هفته سوم میزان - پیکان عکس1 17 لیگ برتر هفته سوم میزان - پیکان عکس1 18
لیگ برتر هفته سوم میزان - پیکان عکس1 19 لیگ برتر هفته سوم میزان - پیکان عکس1 20
لیگ برتر هفته سوم میزان - پیکان عکس1 21
 

 


 
نوشته شده در پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393ساعت 19:42 توسط محمدحسین|

گزارش تصویری از دیدار موسسه شهرداری ارومیه - متین ورامین (شماره دو)
هفته سوم دور رفت رقابت های لیگ برتر والیبال مردان باشگاه های ایران
شهرداری ارومیه 3 - متین صفر
چهارشنبه 28 آبانماه 1393
ارومیه - سالن 6هزار نفری غدیر
عکاس: طاها اصغرخانی
سرویس عکس:

لیگ برتر هفته سوم شهرداری ارومیه - متین عکس2 1 لیگ برتر هفته سوم شهرداری ارومیه - متین عکس2 2
لیگ برتر هفته سوم شهرداری ارومیه - متین عکس2 3 لیگ برتر هفته سوم شهرداری ارومیه - متین عکس2 4
لیگ برتر هفته سوم شهرداری ارومیه - متین عکس2 5 لیگ برتر هفته سوم شهرداری ارومیه - متین عکس2 6
لیگ برتر هفته سوم شهرداری ارومیه - متین عکس2 7 لیگ برتر هفته سوم شهرداری ارومیه - متین عکس2 8
لیگ برتر هفته سوم شهرداری ارومیه - متین عکس2 9 لیگ برتر هفته سوم شهرداری ارومیه - متین عکس2 10
لیگ برتر هفته سوم شهرداری ارومیه - متین عکس2 11 لیگ برتر هفته سوم شهرداری ارومیه - متین عکس2 12
لیگ برتر هفته سوم شهرداری ارومیه - متین عکس2 13 لیگ برتر هفته سوم شهرداری ارومیه - متین عکس2 14
لیگ برتر هفته سوم شهرداری ارومیه - متین عکس2 15 لیگ برتر هفته سوم شهرداری ارومیه - متین عکس2 16
لیگ برتر هفته سوم شهرداری ارومیه - متین عکس2 17
 

 


 
نوشته شده در پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393ساعت 19:41 توسط محمدحسین|

 

گزارش تصویری از دیدار موسسه شهرداری ارومیه - متین ورامین (شماره یک)
هفته سوم دور رفت رقابت های لیگ برتر والیبال مردان باشگاه های ایران
شهرداری ارومیه 3 - متین صفر
چهارشنبه 28 آبانماه 1393
ارومیه - سالن 6هزار نفری غدیر
عکاس: طاها اصغرخانی
سرویس عکس:

لیگ برتر هفته سوم شهرداری ارومیه - متین عکس1 1 لیگ برتر هفته سوم شهرداری ارومیه - متین عکس1 2
لیگ برتر هفته سوم شهرداری ارومیه - متین عکس1 3 لیگ برتر هفته سوم شهرداری ارومیه - متین عکس1 4
لیگ برتر هفته سوم شهرداری ارومیه - متین عکس1 5 لیگ برتر هفته سوم شهرداری ارومیه - متین عکس1 6
لیگ برتر هفته سوم شهرداری ارومیه - متین عکس1 7 لیگ برتر هفته سوم شهرداری ارومیه - متین عکس1 8
لیگ برتر هفته سوم شهرداری ارومیه - متین عکس1 9 لیگ برتر هفته سوم شهرداری ارومیه - متین عکس1 10
لیگ برتر هفته سوم شهرداری ارومیه - متین عکس1 11 لیگ برتر هفته سوم شهرداری ارومیه - متین عکس1 12
لیگ برتر هفته سوم شهرداری ارومیه - متین عکس1 13 لیگ برتر هفته سوم شهرداری ارومیه - متین عکس1 14
لیگ برتر هفته سوم شهرداری ارومیه - متین عکس1 15 لیگ برتر هفته سوم شهرداری ارومیه - متین عکس1 16
لیگ برتر هفته سوم شهرداری ارومیه - متین عکس1 17 لیگ برتر هفته سوم شهرداری ارومیه - متین عکس1 18
 

 
نوشته شده در پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393ساعت 19:41 توسط محمدحسین|

 معروف پیشتاز نظرسنجی جهانی/ آمریکا در جایگاه دومتهران - ایرنا - سعید معروف پاسور تیم ملی والیبال ایران در نظرسنجی که با همکاری FIVB (فدراسیون جهانی والیبال) در حال انجام است، در صدر بازیکنان مطرح جهانی قرار گرفت.

 

به گزارش ایرنا، پس از درخشش تیم ملی والیبال ایران در رقابت های لیگ جهانی، رقابت های جهانی و کسب عنوان قهرمانی آسیا پس از 56 سال در کره جنوبی، بازیکنان ایران در جمع برترین های جهان قرار گرفته اند.

 

در این نظرسنجی که توسط پایگاه World Wide Jobs انجام می گیرد، از کاربران خواسته شده که به بهترین بازیکن سال 2014 جهان در این رشته از بین 10 نامزد برتر از کشورهای مختلف رای دهند.

 

شناخته شده ترین بازیکنان این فهرست افزون بر میرسعید معروف، ماریوز ولازلی لهستانی، ایوان زایتسف ایتالیایی، تیلور ساندر از امریکا، آلکساندر آتاناسیویچ صربستانی، جورجی گروزر از آلمان و دیمیتری موزورسکی روسی هستند.

 

براساس آرای استخراج شده، سعید معروف تا ساعت 11 امروز (یکشنبه) با 135 هزار و 988 رای و سهم 20 درصد کل آرا در صدر قرار دارد و تیلور ساندر آمریکایی با 117 هزار و 213 رای و 17 درصد در جایگاه دوم قرار گرفته است.

 

تغییرات مداوم درصدهای رای نشان می دهد که کاربران در سراسر جهان پیوسته در حال انتخاب بازیکن منتخب خود در درگاه اینترنتی زیر هستند که تعیین کننده برترین بازیکن سال 2014 جهان خواهد بود.

 

ttp://www.worldwidejobs.org.uk/volleyball-player-of-the-year

 

 

 

 

نوشته شده در دوشنبه بیست و یکم مهر 1393ساعت 20:50 توسط محمدحسین|

موسوي ياد معدني را زنده کرد (عکس)

 

ورزش سه - سيدمحمد موسوي پس از قهرماني تيم ملي واليبال در اينچئون، با انتشار عکسي زيبا درصفحه اينستاگرامش ياد مربي فقيدشان را زنده کرد. 


نوشته شده در شنبه دوازدهم مهر 1393ساعت 20:36 توسط محمدحسین|

جشن همسران مردان طلايي واليبال (عکس)

 

اين عکس دقايقي پيش از اينچئون به تهران مخابره شده است، عکسي که قهرمانان واليبال ايران مثل عادل غلامي، شهرام محمودي و ميرزاجانپور و تشکري را همراه با همسرانشان نشان مي‌ دهد. همسراني که نقش آنها در کسب اين مدال طلا کمتر از شوهران طلايي شان نيست.


  به گزارش "ورزش سه"،به خاطر داشته باشید که بازیکنان تیم والیبال در این مدت چه اردوهای طولانی و بزرگی را پشت سر گذاشته اند و چقدر دور از خانواده فعالیت فوق العاده خود را ادامه داده اند. دم آنها گرم بابت همه صبرشان و دلگرمی شان به قهرمانان والیبال که یکی از طلایی ترین تیم های تاریخ ورزش ایران را ساخته اند.

نوشته شده در شنبه دوازدهم مهر 1393ساعت 20:35 توسط محمدحسین|      قالب ساز آنلاین